Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

20/05/2021

Onderhavige verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

 1. Onze facturen zijn betaalbaar in Tielen binnen de termijn van 14 dagen, tenzij anders vermeld onder de rubriek “vervaldag”. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2%.
 2. Alle eventuele klachten betreffende de factuur of de uitgevoerde werken dienen schriftelijk en bij aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum te worden gemeld, waarna stilzwijgende aanvaarding zal worden aangenomen.
 3. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt, op de 8e dag na de aangetekende zending van een aanmaning, het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van 50 euro zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
 4. De niet-betaling op de vervaldag van één factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 5. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door ons zal hiervoor volstaan.
 6. Bij verbreking van de overeenkomst door de bouwheer is deze laatste een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 30% van de overeengekomen prijs, benevens de mogelijkheid voor de aannemer zijn werkelijke schade te bewijzen en in te vorderen.
 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD: De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn
  ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Zelfs na hun incorporatie blijven de goederen die werden geleverd in het kader van de overeenkomst eigendom van DR Technieken BV en is de wederpartij er slechts de houder van. Wij mogen ze zonder toestemming van de wederpartij weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt, en de eigendom gaat over wanneer de wederpartij al zijn schulden aan ons heeft gedelgd. Bij een beroep op het recht van terugneming mogen wij de betaalde voorschotten houden ter forfaitaire vergoeding van onze schade. In geval wij dit beroep uitoefenen per aangetekend schrijven wordt de klant geacht hiervan kennis te hebben genomen op de tweede werkdag na de verzending ervan. Zolang de betaling niet volledig is gebeurd, kunnen de goederen maar worden doorverkocht na ons schriftelijk akkoord, in welk geval de weder partij op ons verlangen mee dient te werken aan de cessie van de daaruit voortvloeiende vordering(en) op de tweede weder partij. Bij gebreke van de nodige medewerking van de wederpartij bij de uitvoering van het in dit artikel bepaalde, kunnen wij aanspraak maken op een boete van 495 euro per dag dat de wederpartij in gebreke blijft.
 8. Ingeval van betwisting en voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout bevoegd en het Belgisch recht.

9 Goederen worden steeds en uitdrukkelijk vervoerd op kosten en risico van de klant.

 1. Werken die over een periode van meer dan 30 dagen lopen, kunnen door de verkoper maandelijks gefactureerd worden in functie van het verloop van de werken.
 2. Bij betonboringen kan de aannemer niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van deze boring.
 3. Vanafhetmomentvansluitingvandeovereenkomstzijndegekochtegoederenenhettransportvandezegoederenvoor risico van de koper. Diefstal, schade of verlies van de goederen nadat deze op de het adres van de koper of diens werf zijn geleverd, zijn ten laste van de koper.
 4. Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. Offertes zijn geldig voor een periode van 30 dagen. Bij ondertekening of schriftelijk akkoord is de offerte bindend.